Wat is civiel recht?

Civiel recht is het deel van het recht dat gaat over de rechten en plichten tussen particulieren onderling. Het omvat onder andere contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, erfrecht en huurrecht. Het stelt regels op voor de afwikkeling van geschillen tussen particulieren, zoals bijvoorbeeld een geschil over een niet-nakoming van een contract. In Nederland wordt het civiele recht toegepast door de civiele rechter.

Een civiele procedure is een procedure die wordt gevoerd voor de civiele rechter. Dit betekent dat particulieren een geschil voorleggen aan de rechter en dat deze beslist over de uitkomst van het geschil. De civiele procedure bestaat uit verschillende stappen, zoals het indienen van een dagvaarding (het verzoek om een zaak voor de rechter te brengen), het horen van getuigen en het overleggen van bewijsstukken, en uiteindelijk de uitspraak van de rechter. Het doel van een civiele procedure is om een geschil tussen particulieren op een eerlijke en efficiënte manier op te lossen.

Voorbeelden civiel recht

  • Een consument koopt een defect product van een verkoper en wil hierover een geschil aanvechten, dit valt onder contractenrecht
  • Iemand raakt gewond als gevolg van het nalaten van een veiligheidsmaatregel door een bedrijf, dit valt onder aansprakelijkheidsrecht
  • Een persoon overlijdt en laat een erfenis na, de verdeling hiervan valt onder erfrecht
  • Een verhuurder verhuurt een woning aan een huurder en ze willen een geschil oplossen over de huurprijs, dit valt onder huurrecht

Wat doet een Civiele rechter? 

Een civiele rechter is een rechter die bevoegd is om zaken te behandelen die vallen onder het civiele recht. De taken van een civiele rechter zijn onder andere: Het horen van zaken waarin particulieren een geschil met elkaar hebben, Het beoordelen van bewijsstukken en getuigenissen, Het toepassen van wetten en regels die van toepassing zijn op het geschil, Het uitspreken van een vonnis of een uitspraak.

De civiele rechter is een onafhankelijke en onpartijdige derde die de zaak beoordeelt en uitspraak doet, en is verantwoordelijk voor een eerlijke behandeling van de zaak en het nemen van een beslissing die rechtvaardig is voor beide partijen.