Wat is bestuursrecht?

Bestuursrecht is een onderdeel van het administratief recht dat zich richt op de relatie tussen de overheid en de burger. Het regelt hoe de overheid haar bevoegdheden mag uitoefenen en hoe de burger daartegen kan opkomen als hij of zij bezwaar heeft tegen een beslissing of een handeling van de overheid. Bestuursrecht omvat regels voor de wijze waarop besluiten worden genomen door de overheid, hoe besluiten worden aangevochten, hoe besluiten worden uitgevoerd en hoe burgers hun rechten kunnen waarborgen. Bestuursrecht wordt toegepast door bestuursrechters, zoals de bestuursrechter, die beslissen over geschillen tussen burgers en de overheid.

Voorbeelden bestuursrecht 

  • Een persoon wil bezwaar maken tegen een besluit van een gemeente over een bouwplan in zijn buurt
  • Een onderneming wil beroep aantekenen tegen een beslissing van de inspectie over een overtreding van de arbowetgeving
  • Een persoon wil een verzoek indienen voor inzage in overheidsdocumenten
  • Een organisatie wil een klacht indienen over een beslissing van een overheidsorgaan
  • Een persoon wil bezwaar maken tegen een besluit van een vergunningverlener

Wat doet een bestuursrechter? 

Een bestuursrechter is een rechter die bevoegd is om zaken te behandelen die vallen onder het bestuursrecht. De taken van een bestuursrechter zijn onder andere: Het horen van zaken waarin burgers een geschil hebben met de overheid over een besluit of een handeling van de overheid, het beoordelen van de wijze waarop de overheid besluiten neemt en haar taken uitvoert, Het toepassen van wetten en regels die van toepassing zijn op het geschil, het uitspreken van een vonnis of een uitspraak.

De bestuursrechter is een onafhankelijke en onpartijdige derde die de zaak beoordeelt en uitspraak doet, en is verantwoordelijk voor een eerlijke behandeling van de zaak en het nemen van een beslissing die rechtvaardig is voor beide partijen. De bestuursrechter moet de beslissing van de overheid toetsen aan de wet, regelgeving en rechtspraak, en beoordelen of deze beslissing in overeenstemming is met de wet en rechtvaardig is.