Wat is administratief recht?

Administratief recht is het deel van het recht dat zich richt op de relatie tussen de overheid en de burger. Het omvat regels voor de wijze waarop de overheid besluiten neemt en haar taken uitvoert. Het is het recht dat regelt hoe de overheid haar bevoegdheden mag uitoefenen, en hoe de burger daartegen kan opkomen als hij of zij daar bezwaar tegen heeft. Administratief recht omvat onder andere regels voor vergunningen, subsidies, belastingen, sociale zekerheid, en milieu. Administratief recht wordt toegepast door administratieve rechters, zoals bijvoorbeeld de bestuursrechter, die beslissen over geschillen tussen burgers en de overheid.

voorbeelden administratief recht 

  • Een persoon wil een vergunning aanvragen voor de bouw van een huis, maar de gemeente weigert deze vergunning
  • Een bedrijf wil een subsidie aanvragen voor een milieuvriendelijk project, maar de overheid weigert
  • Een persoon is het oneens met de hoogte van de belasting die hij moet betalen
  • Een persoon wil bezwaar maken tegen een beslissing van een overheidsinstantie, zoals bijvoorbeeld een uitspraak van een sociale dienst
  • Een persoon wil een uitspraak doen tegen een milieubelastende activiteit van een bedrijf

Wat doet een administratieve rechter? 

Een administratieve rechter, ook wel bestuursrechter genoemd, is een rechter die bevoegd is om zaken te behandelen die vallen onder het administratief recht. De taken van een administratieve rechter zijn onder andere: Het horen van zaken waarin burgers een geschil hebben met de overheid, het beoordelen van de wijze waarop de overheid besluiten neemt en haar taken uitvoert, het toepassen van wetten en regels die van toepassing zijn op het geschil, het uitspreken van een vonnis of een uitspraak.

De administratieve rechter is een onafhankelijke en onpartijdige derde die de zaak beoordeelt en uitspraak doet, en is verantwoordelijk voor een eerlijke behandeling van de zaak en het nemen van een beslissing die rechtvaardig is voor beide partijen. De administratieve rechter moet de beslissing van de overheid toetsen aan de wet, regelgeving en rechtspraak, en beoordelen of deze beslissing in overeenstemming is met de wet en rechtvaardig is.