Wat is financieel recht?

Financieel recht is het deel van het recht dat zich richt op de regels voor financiële transacties en de verhouding tussen financiële instellingen en hun klanten. Het omvat regels voor bankieren, beleggen, verzekeringsrecht, kredietverlening, effectenhandel, fusies en overnames, en andere financiële transacties. Financieel recht is van toepassing op diverse financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, beleggingsfondsen, pensioenfondsen, etc. Financieel recht wordt toegepast door financieel rechters, die beslissen over geschillen tussen financiële instellingen en hun klanten.

Voorbeelden financieel recht 

  • Een persoon wil bezwaar maken tegen een beslissing van een bank over de afwijzing van een lening
  • Een onderneming wil beroep aantekenen tegen een beslissing van een verzekeraar over een uitkering
  • Een persoon wil een klacht indienen over de dienstverlening van een beleggingsfonds
  • Een organisatie wil een verzoek indienen voor inzage in financiële documenten van een bank
  • Een persoon wil bezwaar maken tegen een besluit van een toezichthouder over een overtreding van de wet op het financieel toezicht

Wat doet een financieel rechter? 

Een financieel rechter is een rechter die bevoegd is om zaken te behandelen die vallen onder het financieel recht. De taken van een financieel rechter zijn onder andere: het horen van zaken waarin burgers een geschil hebben met financiële instellingen over financiële transacties of dienstverlening, het beoordelen van de wijze waarop de financiële instellingen besluiten nemen en hun taken uitvoeren, het toepassen van wetten en regels die van toepassing zijn op het geschil, het uitspreken van een vonnis of een uitspraak.

De financieel rechter is een onafhankelijke en onpartijdige derde die de zaak beoordeelt en uitspraak doet, en is verantwoordelijk voor een eerlijke behandeling van de zaak en het nemen van een beslissing die rechtvaardig is voor beide partijen. De financieel rechter moet de beslissing van de financiële instelling toetsen aan de wet, regelgeving en rechtspraak, en beoordelen of deze beslissing in overeenstemming is met de wet en rechtvaardig is.